Ogłoszenia

Konkurs literacko-plastyczny

Regulamin konkursu literacko-plastycznego (III edycja) Sztuka – Kapelusz i Literatura”

§1
Postanowienia wstępne
Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu „Sztuka – Kapelusz i Literatura”, zwanego dalej Konkursem. 
Organizatorem Konkursu jest Szamotulski Ośrodek Kultury z siedzibą w Szamotułach, ul. Dworcowa 43, zwany dalej Organizatorem.
Koordynatorami Konkursu prowadzącymi organizacyjną obsługę Konkursu są:
1) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Szamotułach,ul. Staszica 4,
2) Kino „Halszka” w Szamotułach, ul. Dworcowa 7,
zwane dalej Koordynatorami. Partnerem Konkursu jest biblioteka Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach, ul. Mickiewicza 4,
zwana dalej Partnerem.
Konkurs jest kontynuacją konkursu Sztuka – Krzesło i Literatura i konkursu Sztuka – Parasol i Literatura.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora,Koordynatorów i Partnera. 
§2  
Cele konkursu   
1. Propagowanie czytelnictwa poprzez poezję i plastykę.
Zwrócenie uwagi na wartości czytelnicze literatury na każdym etapie życia człowieka.
Kształtowanie postaw kreatywnych, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości twórczej poprzez nadawanie przedmiotom nowej formy artystycznej.   
§3   
Zasady udziału w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowanków świetlic socjoterapeutycznych oraz dorosłych.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawienie na dowolnym kapeluszu treść lub tytuł wybranego przez siebie wiersza, nadając mu symbolicznej formy artystycznej (przygotowują takie rozwiązania, aby kapelusz można było zawiesić).
3. Praca może być wykonana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3 osoby w zespole).
4. Zgłoszenia udziału w konkursie dzieci przedszkolnych oraz uczniów dokonują nauczyciele,
wychowanków świetlic socjoterapeutycznych wychowawcy dorośli zgłaszają się indywidualnie.
5. Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszeniową do Konkursu (Załącznik nr 1 doRegulaminu)
i Oświadczeniem uczestnika/opiekuna (Załącznik nr 2 do Regulaminu) należy złożyć do 24 maja 2019 r. osobiście w Szamotulskim
Ośrodku Kultury, ul Dworcowa 43 (sekretariat
czynny w godzinach: 8.00 –16.00) lub w Kinie „Halszka”, ul. Dworcowa 7 (od piątku do wtorku w godzinach: 16.00-20.00).
6.
Do pracy konkursowej należy dołączyć opis:
A) Imię i nazwisko autora lub autorów pracy (klasa / grupa, nazwa szkoły, przedszkola lub świetlicy, imię i nazwisko nauczyciela lub wychowawcy).
B) Autora i tytuł wiersza, który stanowił inspirację do pracy twórczej.

§4

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Jury powołane przez organizatorów oceni prace według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, jakość wykonania.
2. Prace ocenione zostaną w podziale na trzy grupy: przedszkolaki, uczniowie klas I – III, uczniowie klas IV - VIII, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli.
3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
4. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac w celach wystawienniczych i reklamowych - wszystkie prace nadesłane na konkurszostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w przestrzeni publicznej,podczas „Dni Szamotuł”; do 30 czerwca 2019 r. wystawione będą w Kinie „
Halszka” i Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Szamotułach.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 czerwca 2019 r. o godz. 16.15 na scenie głównej podczas Dni Szamotuł (Rynek).

§ 5

Postanowienia końcowe

, data Podpis wychowawcy lub nauczyciela / dorosłego uczestnika

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzje podejmuje

Organizator.

4. Dodatkowe informacje o konkursie u Koordynatorów:

- Małgorzata Kowzan – kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Filii w Szamotułach (tel. 577 001 349; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Izabela Szymańska – kierownik Kina „Halszka” (tel. 605-299-325,

kino-Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez

Organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia

udziału w konkursie. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych

osobowych dostępna jest na szok.info.pl w zakładce RODO.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Sztuka – Kapelusz i Literatura”

Imię i nazwisko autora (autorów) ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Klasa:…………………………………………………………………………………………….

Szkoła – dane adresowe: ………………………………………………………………………..

Kategoria konkursowa:…………………………………………………………………………..

Tytuł pracy……………………………………………………………………………………….

……………………………….. ……………………………................…………………………..

Imię i nazwisko, telefon, e-mail nauczyciela lub opiekuna przygotowującego ucznia do Konkursu:

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………..

……………..……………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………...

Podpis wychowawcy lub nauczyciela/ dorosłego uczestnika

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenia Uczestnika Konkursu/Opiekuna

Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie „Sztuka – Kapelusz i Literatura”.

Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i ich zgodność ze stanem faktycznym na dzień złożenia formularza.

Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

…………………………….. ……………………………...................

Miejscowość, data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu, który nie ukończył 16 lat / podpis dorosłego uczestnika/ podpis nauczyciela

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka przez administratora,

którym jest Szamotulski Ośrodek Kultury, w celu promocji Miasta i Gminy Szamotuły.

………………………… …………………………………............…

Miejscowość, data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu, który nie ukończył 16 lat

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez administratora, którym jest

Szamotulski Ośrodek Kultury, w celu promocji Miasta i Gminy Szamotuły.

 

…………………………. ……………..……………………………….

Miejscowość

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 20 maj 2019 22:37