Ważne dla maturzystów

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Poniżej (Więcej...) publikuję tegoroczne tematy na maturę wewnętrzną z języka polskiego.  Pamiętajcie, że do 30 września 2012 r. wybrany z nich wpiszecie na deklaracji maturalnej i od tego czasu zaczniecie nad nim pracować. Widoczne efekty tej kilkumiesięcznej pracy przedstawicie w maju komisji egzaminacyjnej. Jeśli można coś doradzić...:
1. Zastanówcie się nad każdym słowem tematu, aby DOBRZE  go zrozumieć
2. Skonsultujcie SWOJE rozumienie z nauczycielem, przedyskutujcie listę odpowiednich lektur i wartych to poruszenia kwestii
3. Zastanówcie się nad tezą swojej prezentacji - sformułujcie ją
4. Sporządźcie konspekt wypowiedzi, który pozwoli Wam uporządkować wystąpienie
5. Omawiane lektury wypożyczajcie w serii Biblioteki Narodowej (zyskacie zarazem tekst utworu oraz naukowe opracowanie autorytetu, na który warto się powoływać)
6. Przygotujcie ciekawą i ładną oraz funkcjonalną prezentację multimedialną
7. Jeśli zamierzacie napisać sobie pracę - niech nie będzie dłuższa niż ok. 3 strony A4 czcionką 12, bo nie zmieścicie się w przeznaczonych na Wasze wystąpienie 15 minutach.
8. W wystąpieniu warto urozmaicać składnię np. wprowadzając pytania retoryczne
9. Dobrze jest zdobyć się na pewną ekstrawagancję (np. nie zgodzić z tezą jakiegoś autora, zastosować zakończenie otwarte, rozpocząć ciekawym cytatem...)
10. Pamiętajcie, że kompozycja wystąpienia musi zawierać tezę, wprowadzenie, argumentację (najlepiej ułożoną problemowo), wnioski i zakończenie.
Tyle na początek, żeby nie przestraszyć...
Poradzicie sobie z pewnością.
Życzę., by praca nad wybranym zagadnieniem dostarczyła prawdziwie naukowych przeżyć i satysfakcji ;)

pprof

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

A. LITERATURA

1. Reinterpretacje dawnych mitów w literaturze późniejszych epok. Analizując wybrane
przykłady, wskaż celowość tego zabiegu literackiego.

2. Spór tradycji z nowoczesnością. Przeanalizuj wybrane dzieła literatury współczesnej.

3. Autorytaryzm, dyktatura, despotyzm – przeanalizuj różne przedstawienia
niedemokratycznej władzy w literaturze XX w.

4. Teksty hymniczne z różnych epok. Porównaj wybrane utwory literackie.

5. „Są takie motywy, które poeci podają sobie jakby z rąk do rąk” /A. Kamieńska/.
Przedstaw dzieje wybranego toposu literackiego na przykładzie utworów poetyckich
różnych epok literackich.

6. Konflikty tragiczne w literaturze dawnej i współczesnej. Omów ich istotę, odwołując się
do wybranych tekstów literackich.

7. Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty literackie, przedstaw bogactwo
znaczeń jednego z żywiołów natury (wody, ognia, powietrza, ziemi).

8. Początek i koniec opowieści. Na wybranych przykładach zbadaj znaczenie scen
początkowych i końcowych dla struktury i sensów dzieła literackiego.

9. Zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych utworach różnych epok.

10. Przeanalizuj wpływ filozofii A. Schopenhauera, F. Nietzschego i H. Bergsona na
wybrane dzieła literatury przełomu XIX i XXw. oraz początku XXw.

11. Motyw zbrodni i kary w wybranych utworach literatury wysokiej i
powieści kryminalnej. Porównaj jego funkcje w wybranych utworach.

12. Magia i alchemia - ich wpływ na dzieje bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych
przykładach.

13. Topos teatrum mundi w literaturze polskiej i światowej. Porównaj różne ujęcia tematu,
odwołując się do wybranych tekstów literackich.

14. Rosja w oczach polskich pisarzy różnych epok. Porównaj, jak opisują i oceniają kraj i
społeczeństwo wybrani autorzy w swoich dziełach.

15. „Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście...” /J. Kofta/. Przedstaw i
porównaj literackie opisy ogrodów w wybranych tekstach.

16. Polaków portret własny. Prawda, mit i stereotyp w literaturze polskiej. Rozważ problem
na wybranych przez siebie przykładach.

17. Tytuł jako klucz interpretacyjny dzieła. Omów różne aspekty zagadnienia na podstawie
wybranych przykładów.

18. Znaczenie przestrzeni sakralnej w życiu bohaterów literackich. Zbadaj artystyczne
sposoby jej kreowania w wybranych utworach.

19. Literackie eksperymenty z czasem. Interpretując wybrane przykłady prozy polskiej i
obcej, wyjaśnij mechanizm manipulacji czasem.

20. Realizm magiczny. Przedstaw tę konwencję opisywania świata na przykładzie
współczesnej prozy polskiej.

21. Anioły, diabły, demony, czarownice... Przedstaw świat fantastyczny w wybranych
dziełach literackich i zbadaj jego wpływ na świat ludzki.

22. Artysta jako bohater literacki. Dokonaj analizy porównawczej kreacji postaci w
wybranych dziełach.

23. Obrazy biesiad utrwalone w dziełach literackich różnych epok. Przedstaw na wybranych
przykładach.

24. „Poloneza czas zacząć...” Przedstaw literackie obrazy tańca i tancerzy na wybranych
przykładach literackich.

25. Funkcje parafrazy i trawestacji w dziełach literackich różnych epok. Dokonaj analizy
porównawczej wybranych przykładów.

26. Nawiązania i polemiki, dialogi pomiędzy epokami. Zaprezentuj zjawisko na wybranych
przykładach z literatury.

27. Potomkowie Don Kichota. Przedstaw literackie kreacje marzycieli i idealistów różnych
epok, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

28. Bohater z książką w ręku. Przedstaw rolę literatury w życiu wybranych bohaterów
literackich.

29. Przedmioty cenne i miłe sercu drobiazgi - świat rzeczy w literaturze. Omów sposoby ich
przedstawiania i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach.

30. Metamorfozy bohaterów literackich. O wpływie doświadczeń życia na kształtowanie się
osobowości bohatera. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

31. Pieniądze jako wartość i antywartość. Omów na przykładach wybranych utworów
literackich.

32. Liryka maski. Przedstaw sposoby kreacji bohatera „zamaskowanego” na wybranym
materiale literackim.

33. Bagaż pamięci. Omów funkcje, formy i znaczenie czasu minionego dla bohaterów na
podstawie wybranych dzieł literackich.

34. Różne oblicza Makbeta – wizerunek zbrodniarza utrwalony na kartach
literatury. Zaprezentuj różne motywy, które prowadzą człowieka na ścieżkę zbrodni.

35. Lalki, kukiełki, marionetki… Przedstaw literackie ujęcia motywu na wybranym
przykładzie oraz omów funkcje, jakie pełnią.

36. Treny Jana Kochanowskiego jako wyraz osobistej tragedii poety. Udowodnij
wykorzystując kontekst biograficzny, religijny i filozoficzny.

37. Historia II wojny światowej ukazana w poezji i prozie – analizując celowo dobrane
utwory wskaż sposoby mówienia o czasie Apokalipsy spełnionej.

38. Problem „trudnych powrotów” do normalnego życia ludzi, którzy przeżyli kataklizm
wojny ukazany w literaturze. Przedstaw zagadnienie analizując wybrane utwory.

39. Fantastyka w literaturze romantycznej. Wskaż różnorodność motywów i określ ich
funkcje, analizując teksty różnych autorów.

40. Sposób kreowania bohaterów w Trylogii H. Sienkiewicza. Wskaż wykorzystane środki i
oceń ich celowość.

41. Rola środków stylistycznych w wierszach barokowych. Określ ją wskazując właściwie
dobrane przykłady z tekstów prozatorskich i poetyckich powstałych w tej epoce.

42. Czy praca uszlachetnia? W oparciu o analizę i interpretację odpowiednio dobranych
utworów , zaprezentuj różne odpowiedzi, jakich udziela na to pytanie literatura.

43. Kobieta w zwierciadle literatury. Przedstaw różne kreacje postaci kobiecych, analizując i
interpretując w tym celu wybrane utwory literackie różnych epok.

44. Inspiracje homeryckie w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza. Zbadaj zjawisko w
odwołaniu do treści i formy dzieła.

45. Sposoby mówienia o miłości w pieśniach religijnych. Określ zasadność używanych
środków stylistycznych.

 

46. Samotność człowieka wśród ludzi i jej przyczyny. Omów problem na podstawie analizy i
interpretacji wybranych utworów.

B. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI.

1. Między science fiction a fantasy. Przyszłość jako parabola współczesności –
zaprezentuj na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych.

2. Od antycznych herosów do filmowych idoli popkultury. Przedstaw świat wartości
dawnych i współczesnych bohaterów (filmu, komiksu lub gier komputerowych).

3. Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady dzieł literackich, plastycznych,
filmowych lub muzycznych.

4. Świat gier komputerowych a literatura fantasy. Zbadaj wzajemne wpływy na
wybranych przykładach.

5. Martwa natura z..... Przedstaw obrazy materii nieożywionej w wybranych dziełach
literackich i plastycznych, zwracając uwagę na kulturową rolę przynajmniej jednego
elementu.

6. Funkcje rekwizytów i przedmiotów znaczących w literaturze i w teatrze. Dokonaj
analizy na wybranych przykładach.

7. Sceny z życia prowincji. Omów specyfikę życia mieszkańców „na obrzeżach świata”
na podstawie wybranych dzieł literackich, filmowych lub malarskich.

8. Omów funkcje obyczajów i obrzędów na wybranych przykładach z literatury i sztuki.

9. Motywy faustyczne w literaturze i sztuce. Zaprezentuj przykłady kulturowych
inspiracji i nawiązań do dzieła Goethego.

10. Fantastyka i groza na srebrnym ekranie. Przedstaw temat, porównując wybrane
przykłady z literatury i filmu.

11. Literackie i malarskie przestrzenie. Dokonaj prezentacji ciekawych miejsc, odwołując
się do różnorakich przykładów.

12. Obraz w obrazie, teatr w teatrze, film w filmie. Przedstaw na wybranych przykładach
dzieł formy autorefleksji twórców nad aktem twórczym.

13. Kultura średniowiecza źródłem inspiracji dla współczesnej literatury i filmu.
Zaprezentuj na wybranych przykładach.

14. Karnawalizacja świata w literaturze i sztuce. Przedstaw rożne ujęcia tego zjawiska w
literaturze i sztuce.

15. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń
adaptację.

16. Aktorzy w roli Hamleta (lub innego bohatera Szekspira). Przedstaw znane Ci
interpretacje sceniczne postaci w wybranych spektaklach lub filmach.

17. „Pora umierać” - starość w literaturze i sztuce. Omów sposoby jej przedstawiania i
funkcje w wybranych utworach.

18. Jak z problemem niesceniczności dramatów romantycznych poradzili sobie różni
reżyserzy? Przedstaw wybrane inscenizacje dramatów romantycznych w polskim
teatrze.

19. Kostium postaci literackich i malarskich jako źródło wiedzy o człowieku i epoce, w
której żył. Przedstaw na przykładach reprezentujących różne epoki.

20. Określ rolę inspiracji malarskich w twórczości wybranego artysty (pisarza lub
reżysera).

21. Realia życia w PRL-u w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim. Zinterpretuj
wybrane dzieła, zwracając uwagę na wyznaczniki poetyki groteski.

22. Malarskie, muzyczne i literackie impresje na temat pór roku. Przedstaw zagadnienie
na podstawie wybranych tekstów kultury.

23. Komiks – świat „przerysowany”. Zaprezentuj specyfikę świata przedstawionego i
narracji w komiksie, odwołując się do wybranych przykładów.

24. Muzyka w literaturze. Zaprezentuj literackie sposoby opisu dzieł muzycznych i
słyszenia dźwięków na wybranych przykładach.

25. Album starych fotografii. Historia rodu zapisana w listach, dokumentach, zdjęciach,
wspomnieniach. Zaprezentuj na przykładzie dziejów własnej rodziny lub wybranej
sagi rodzinnej.

26. Rewolucje młodości wczoraj i dziś. Porównaj manifesty buntowników i formy buntu
przedstawione w literaturze, filmie lub muzyce.

27. Kultura Żydów ukazana w literaturze i sztuce. Określ sposoby funkcjonowania i
funkcje motywu.

28. Wizja końca świata ukazywana w literaturze, muzyce i filmie. Porównaj sposoby
funkcjonowania motywu.

29. Różne sposoby przedstawienia Holocaustu w literaturze i filmie. Analizując teksty
kultury przedstaw celowość różnorodności wykorzystanych zabiegów.

30. Na wybranych przykładach literackich i filmowych przedstaw różne sposoby i funkcje
kreowania postaci rycerza.

31. Dziecko wobec Holocaustu. Przedstaw i porównaj sposoby ukazania go w literaturze i
filmie.

32. Dwór polski - prawda i mity. Omów problem, analizując przykłady z literatury,
malarstwa, filmu.

33. Ideał (stereotyp) kobiecej urody – zaprezentuj różne jego modele, analizując przykłady
z literatury i sztuki różnych epok.

34. Zakon Krzyżacki w polskiej literaturze, filmie i sztuce. Przedstaw sposoby ukazania
go i określ ich funkcjonalność.

35. Zaprezentuj portrety bohaterów literatury i sztuki, którzy buntują się przeciw światu
w różny sposób. Oceń te kreacje.

36. Obraz elfów w literaturze i sztuce. Zaprezentuj najciekawsze, wg Ciebie przykłady,
określ funkcję tych stworzeń w tekstach kultury.

37. Motyw opętania w literaturze i filmie. Przedstaw i porównaj kreacje bohaterów
opętanych.

C. ZAGADNIENIA JĘZYKOWE

1. Omów rolę zapożyczeń z języka angielskiego w zasobach leksykalnych współczesnej
polszczyzny na wybranych przykładach.

2. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Przedstaw wybrane sposoby
przekonywania do swoich poglądów adwersarzy na podstawie analizy wybranych
fragmentów dyskusji bohaterów literackich.

3. Listy kochanków. Zbadaj język miłości na przykładach tekstów z wybranych epok
literackich.

4. Stylizacja modlitewna w utworach poetów wojennych, jej odmiany i funkcje. Omów
na przykładach trzech wybranych twórców.

5. Stereotypy w wybranych komunikatach językowych. Omów na wybranych
przykładach.

6. „Daj, ać ja pobruszę, a Ty poczywaj”. Ślady obyczajowości zapisane w etymologii
wyrazów i frazeologizmach współczesnej polszczyzny. Omów na wybranych
przykładach.

7. Bohaterowie mówią różnymi językami. Analiza wypowiedzi stylistycznych
wybranych postaci literackich. Omów na 3 wybranych przykładach.

8. Różne środowiska, różne sposoby komunikowania się. Dokonaj analizy materiału
językowego dwóch wybranych środowisk.

9. Język jako instrument walki o władzę. Dokonaj analizy językowej wybranych
materiałów kampanii wyborczej.

10. Język a płeć. Zbadaj zależność pomiędzy płcią a sposobem wysławiania się na
podstawie analizy wybranych sytuacji językowych.

11. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń trafność
posłużenia się środkami poetyckimi.

12. Językowy obraz świata i człowieka. Dokonaj analizy zgromadzonych związków
frazeologicznych dotyczących wybranego przez Ciebie tematu.

13. Język tekstów kościelnych dawniej i dziś. Jakie dostrzegasz podobieństwa, a jakie
różnice. Zanalizuj celowo wybrane utwory z kilku epok.